Dvostruke fasade

Dvostruke fasade

Staklene fasade

Dvostruka ili double skin fasada je sistem gradnje sastavljen od dve staklene površine postavljene tako da vazduh struji kroz prostor između njih. Ventilacija u međuprostoru može biti prirodna, pomoću ventilatora ili mehanička. Način na koji će se izabrati vrsta ventilacije unutar prostora između dve fasade zavisi od klimatskih uslova oblasti u kojoj je zgarada smeštena, namene objekta, mikro lokacije na kojoj se nalazi.
Poslednju deceniju dvostruke fasade nalaze intenzivnu primenuna poslovnim objektima širom Evrope. Praktično se na ceo objekat, sa svih strana, postavlja stakleni omotač i to tako da je razmak između osnovnog i spoljneg dela fasade od 0,6m do 1,0m. Na spoljnoj, staklenoj fasadi, se nalaze otvori koji omogućavaju u međuprostoru slobodnu cirkulaciju vazduha.

Prednosti dvostrukih fasada

Dvstruke, staklene fasade imaju niz prednosti koje su im i obezbedile širku primenu posebno na poslovnim i luksuznijim stambenim objektima.
Omogućavaju:
  • dobru toplotnu izlaciju,
  • zaštitu od buke,
  • apsorpciju toplotne energije Sunca tokom zime,
  • zaštitu od preteranog sunčevog zračenja (insolacije) tokom leta
  • prirodnu ventilaciju
  • ekološku zaštitu
  • korišćenje prirodnih izvora energije.
Dvostruke fasade se sastoje od dve staklene fasade između kojih je vazdušni prostor, tj. od  unutrašnje fasade, vazdušnog prostora i spoljašnje fasade. Na taj način je moguće prozore na zgradi uvek držati otvrene jer spoljna fasada štiti od nepovoljnih klimatskih uslova kao što su kiša, vetar… Osim toga važno je naglasiti da se sa dvostrukim fasadama postiže odlična zvučna izolacija. Nivo buke sa otvorenim prozorima na ovim objektima je gotovo identičan kao na klasičnim fasadam sa zatvorenim prozorima.

Podela dvostrukih fasada

Zbog niza različitih karakteristika dvostrukih fasada kao što su način ventilacije, konstrukcija i sl. moguća je njihova različita podela, ali najčešće korišćena je podela na dve grupe:
  • neprekinute (kontinuirane) i
  • prekinute dvostruke fasade.
Kontinuirane fasade karakteriše ne postojanje međuprekida što za posledicu ima neprestano kruženje vazduha iz pravca donjeg ka gornjem delu nakon čega izlazi iz prostora. Ovaj tip fasade karakteriše lakša konstrukcija uz dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Ali kao posledica neprekinutosti fasade javlja se suviše zagrejan vazduh na gornjim spratovima što dovodi do nestanka prirodne ventilacije.
Prekinuta dvostruka fasada je rešenje za nedostatak prvog tipa fasade jer je vazduhu koji se se kreće od donjih ka gornjim delovima, postojanje prekida, omogućava da izađe iz unutrašnjosti zgrade. Na mestima prekida ulazi novi vazduh u međuprostor. Na ovaj način na više mesta se dešava razmena vazduha između međuprostora i spoljšnje sredine čime se obezbeđuje potrebno provetravanje.

Zaključak

Dvostruke fasade omogućavaju zgradi korišćenje sunca kao prirodnog izvora energije i to predstavlja njihovu glavnu prednost u odnosu na jednostruke fasade. Vazduh koji se nalazi u međuprostoru između spoljašnje i unutrašnje fasade sunce zagreva smanjujući toplotne gubitke sa jedne i povećavajući toplotnu izolaciju objekta sa druge strane. Direktna posledica je smanjeni utršak energenata za zagrevanje uz smanjeno zagađenje životne okoline.